1. Загальні положення

1.1. Мовна школа Імідж Освіта (надалі  "Мовна школа") надає платні освітні послуги з вивчення англійської мови в групах або індивідуально за тренінговою методикою.

1.2. Фізична особа - замовник навчальних послуг (надалі "Слухач") користується ними за власним рішенням на умовах даних Правил навчання.

1.3. Ці Правила публічно доводяться необмеженому колу осіб для отримання послуги з навчання шляхом розміщення (публікації) на офіційному веб-сайті www.english.com.ua  (постійно доступний для ознайомлення) та на інформаційних стендах  Мовної школи (постійно доступні для ознайомлення).

1.4. Зарахування на навчання відбувається шляхом індивідуального тестування з метою визначення рівня знань англійської мови Слухача та узгодження розкладу занять.

1.5. Перед тестуванням Слухач ознайомлюється з Правилами навчання, його вартістю та умовами оплати.

1.6. Отримання квитанції та оплата послуг означає повне погодження з Правилами навчання  та юридично прирівнюється до Публічного договору на навчання між  Мовною школою та Слухачем.

2. Навчальний процес

2.1. За один навчальний курс Слухач проходить один мовний рівень (відповідно Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної практики Ради Європи).

Година навчання – 60 хвилин.
– Курс для дітей і підлітків складає 105 години (70 занять по 1 год. 30 хв.)
– Курс для дорослих складає 90 годин (45 занять по 2 год.)
– Курс з підготовки до міжнародних іспитів складає 100 годин (50 занять по 2 год.)
– Курс індивідуального навчання складає 45 годин (30 занять по 1 год. 30 хв.).

Слухач має можливість розпочати навчання в будь-який зручний для нього час та бути зарахованим в группу, яка відповідає рівню його знань, при наявності місця.

2.2. Розмір навчальної групи складає не більше 10 слухачів. При зменшенні складу групи  до 5 слухачів, вартість навчання залишається без змін, але тривалість заняття становитиме 1 год. 30 хв. замість 2 годин в групах для дорослих і, відповідно, 1 год. 10 хв. замість 1 год. 30 хв. в групах для дітей і підлітків. Групи, в яких менше 5 слухачів, можуть бути закриті або об'єднані з іншими групами.

2.3. Мовна школа забезпечує Слухача усіма навчальними матеріалами, якщо вони передбачені.

2.4. Протягом курсу Мовна школа залишає за собою право змінювати викладача.

2.5. Слухач зобов'язаний систематично відвідувати навчання, виконувати домашні завдання, не допускати запізнень.

2.6. Слухач зобов'язаний не палити у приміщеннях та не використовувати територію Мовної школи для приватних зустрічей, не вести приватні телефонні розмови в межах класу чи офісу.

2.7. При порушенні дисципліни Слухач може бути відрахований з поверненням йому залишку коштів за навчання.

2.8. Протягом навчального курсу викладач проводить тестування для контролю засвоєння матеріалу, Слухачам надаються відповідні рекомендації. Фінальний тест складається в навчальному класі та є підставою для отримання Сертифікату про навчання та переходу на наступний мовний рівень.

2.9. Розклад занять оговорюється зі Слухачем на вступному тестуванні та уточнюється до початку занять. Дні державних свят в навчальному плані не враховані.  У випадку унеможливлення проведення заняття з вини Мовної школи, пропущене заняття відпрацьовується в повному об'ємі за додатково узгодженим зі Слухачами розкладом.

2.10. Слухачі мають право безкоштовно користуватися медіатекою та бібліотекою Мовної школи.

2.11. Для ефективного вирішення всіх питань Сторони застосовують виключно форму письмової заяви.

2.12*( для індивідуальних занять).  Слухач зобов'язується попереджати Мовну школу про відміну заняття до 18:00 попереднього дня. Заняття, відмінені пізніше цього терміну, підлягають перезарахуванню, але з утриманням 50% вартості заняття. Відмінені Слухачем заняття можуть бути відпрацьовані за зручним для Слухача графіком, але в межах терміну навчального курсу. Всі невідпрацьовані в межах курсу заняття перезарахуванню не підлягають.

3. Порядок і правила оплати

3.1. Слухач оплачує навчання в Мовній школі у повному обсязі (мінімум 9 занять при груповому навчанні або 10 занять при індивідуальному навчанні). Оплата кожного періоду здійснюється наперед, протягом 3-х банківських днів після отримання квитанції. Без здійсненої оплати Слухач в клас не допускається, а місце вважається вакантним, поки не буде здійснена оплата.

3.2. Утримання місця на навчання в наступному періоді можливе лише при здійсненні оплати до кінця поточного періоду, але протягом 3-х банківських днів після отримання відповідної квитанції.

3.3. При умові, якщо Слухач не встиг зарахуватися до початку курсу і пропустив 1-4 заняття, то він оплачує квитанцію в повному об'ємі.

3.4. Вартість навчання встановлена в Прайс-листі Мовною школою, з яким Слухач (платник) ознайомлюється під час проведення тестування і який є доступним для публічного перегляду на веб-сайті Мовної школи та на її інформаційних стендах.

3.5. Ціна кожного окремого періоду може змінюватися в залежності від кон'юктури ринку. Якщо Слухач оплатив курс повністю до початку навчання, то вартість залишається без змін. Про зміні в ціні Послуг Мовна школа завчасно попереджає Слухача виданою квитанцією з новою ціною.

3.6. При бажанні Слухача можна «заморозити» сплачені, але не використані кошти для подальших розрахунків за навчання протягом поточного календарного року, повідомивши Мовну школу про це письмово.

3.7. У разі припинення навчання, грошові внески Слухача, що вже сплачені, але не використані, підлягають поверненню. Але в цьому випадку з них утримується адміністративне стягнення (компенсація збитків) у розмірі 10% від вартості оплаченого періоду. Підставою для повернення коштів є письмова заява Слухача, копія паспорту платника, його ідентифікаційний код, квитанція про оплату, реквізити карткового/банківського рахунку для повернення коштів. Перезарахування коштів розпочинається з дати подачі письмової заяви про припинення навчання. Кошти повертаються Слухачу (платнику) на картковий/ банківський рахунок протягом п'яти банківських днів з дати реєстрації заяви Мовною школою.

3.8. Вартість занять, пропущених з вини Слухача, не відшкодовується.

4.  Особливі умови

4.1. Мовна школа не несе відповідальності по своїх обов'язках перед Слухачем у випадках, визначених законодавством України ситуацій, які можуть бути класифіковані як форс-мажор.

4.2. При відсутності інформації про причини невідвідування занять (після трьох пропусків без вчасного попередження), Мовна школа лишає за собою право відрахувати Слухача без відшкодування йому невикористаних коштів.

4.3. При умові невиконання домашніх завдань, пропусків занять Слухачем більше 10% всього курсу, Мовна школа не несе відповідальність за якість засвоєння Слухачем навчального матеріалу.

4.4. У випадку зауважень з боку Слухача до викладача, Мовна школа бере до розгляду це прохання. Власні симпатії Слухача не можуть бути підставою для оцінювання професійного рівня викладача.

4.5. Слухач зобов'язується відшкодовувати Мовній школі нанесені ним матеріальні збитки та не вимагати того, що не зазначено в цих Правилах.

4.6. Мовна школа несе відповідальність за використання персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р. #2297-VI.

4.7. Всі спори по цих Правилах Сторони вирішують у письмовому вигляді. Якщо на розсуд однієї зі Сторін згода не досягнута, то подальші спори вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

ВГОРУ